POLÍTICA  DE  PRIVACITAT D'AQUEST  LLOC  WEB: ww.lorellaverda.com

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DATES

 

Respectant el que queda establert en la legislació vigent, l'Orella Verda (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

 

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat:

 

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecte a les següents normes:

 

- El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

 

- El Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 

- La Ley 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic LSSI-CE).

 

 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals:

 

El responsable del tractament de les dades personals recollides a l'Orella Verda és:

 

Toni Massagué i Casals, amb NIF: 39178243C (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

 

Direcció:

Nou de Sant Pere, 62 1-1

08221-Terrassa

Telèfon de contacte: 622260231

Correu electrònic de contacte: info@lorellaverda.com

 

 

Registre de Dades de Caràcter Personal

 

En compliment de l’establiment en el RGPD i la LOPD-GDD, informem que les dades personals recollies per l’Orella Verda mitjançant els formularis ampliats en les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractats en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre l'Orella Verda i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.

 

Així mateix, de conformitat amb el previst en el RGPD i la LOPD-GDD, excepte que sigui d'aplicació l'excepció prevista en l'article 30.5 del RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament portades a termes i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

 

 

Principis aplicables al tractament de les dades personals

 

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 

- Principi de llicència, fidelitat i transparència: requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.

 

- Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins concrets, explícits i legítims.

 

- Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

 

- Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 

- Principi de limitació del pla de conservació: les dades personals només es mantindran de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a la finalitat del seu tractament.

 

- Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que garanteixin la seva seguretat i confidencialitat.

- Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

 

Categories de dades personals

 

Les categories de dades que es tracten en l'Orella Verda són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

 

 

Base legal per al tractament de les dades personals

 

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. L'Orella Verda es compromet a recavar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

 

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

 

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’ompliment d’algun d’ells sigui obligatori, ja que aquests són imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

 

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

 

Les dades personals són recollides i gestionades per l'Orella Verda amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s’estableix en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

 

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de L’Orella Verda, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.

En el moment en què s’obtenen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre les finalitats específiques del tractament a què es destinarà les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es dona a la informació recopilada.

 

 

Períodes de retenció de les dades personals

 

Les dades personals només es retindran durant el temps mínim necessari per a la finalitat del seu tractament i, en tot cas, només durant el següent pla: 6 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

 

En el moment en què s’obtenen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el pla durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest pla.

 

 

Destinataris de les dades personals

 

Les dades personals seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

 

WIX.com Ltd.

40 Namal Tel Aviv St.

Tel Aviv

Israel

 

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país i organització internacional, en el moment en què es pugui obtenir les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país i organització internacional al qual té la intenció de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

 

 

Dades personals de menors d’edat

 

Respectant l’establiment en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per l'Orella Verda. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en el que aquests mateixos ho hagin autoritzat.

 

 

Secret i seguretat de les dades personals

 

L'Orella Verda es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, seran la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, del tot xifrada o encriptada.

 

Malgrat tot, com que l'Orella Verda no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers i altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es doni una violació de la seguretat de les dades personals que segui probable que entri en un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que queda establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 

 

Drets derivats del tractament de les dades personals

 

L’Usuari té sobre l'Orella Verda i podrà, per tant, exercir davant el responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 

- Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si l’Orella Verda està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que l’Orella Verda hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.

 

- Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a què es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

 

- Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 

-  Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

 

- Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

 

- Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de l’Orella Verda.

 

- Dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada només en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament amb la referència "RGPD-www.lorellaverda.com", especificant:

 

- Nom, cognoms de l’Usuari i còpia de l'DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

 

- Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

 

- Domicili a efecte de notificacions.

 

- Data i signatura de la persona sol·licitant.

 

- Tot el document que acrediti la petició que formula.

 

Aquesta sol·licitud i el document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció o correu electrònic:

 

Adreça postal:

Nou de Sant Pere, 62 1-1

08221-Terrassa

 

Correu electrònic: info@lorellaverda.com

 

 

Reclamacions davant l'autoritat de control

 

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l'autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

 

II. POLÍTICA DE COOKIES

 

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari (en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar) perquè el servidor recordi certa informació que després i només el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

 

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

 

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

 

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, renovable i documentat.

 

 

Cookies pròpies

 

Són aquelles que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades només per l’Orella Verda per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari.

Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

 

La (s) entitat (és) encarregada (s) del subministrament de cookies podrà (n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 

 

Desactivar, rebutjar i eliminar galetes

 

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel mateix navegador d’Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquesta.

 

 

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir segons queda establert en aquesta política durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Galetes d’aquest.

 

L'Orella Verda es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Galetes, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de Cookies no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al dia dels canvis o actualitzacions.

 

Aquesta política de privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 1 de setembre 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Privacy & Safety

I’m a privacy & safety policy section. I’m a great place to inform your customers about how you use, store, and protect their personal information. Add details such as how you use third-party banking to verify payment, the way you collect data or when will you contact users after their purchase was completed successfully.

 

Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

Wholesale Inquiries

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 
Payment Methods

Credit / Debit Cards
PAYPAL

Offline Payments